Du är här

Integritetspolicy

Vi på Nordström Assistans AB uppskattar ditt besök på vår hemsida. Vi vill att du ska veta att vi värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personliga uppgifter på bästa sätt. Vi vill informera dig om hur vi kommer att använda dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.

Hur används dina personuppgifter?

Nordström Assistans är mån om att skydda din integritet när du besöker vår hemsida. Här beskrivs översiktligt den behandling av personuppgifter som görs när du besöker hemsidan och utnyttjar Nordström Assistans tjänster, samt vilka rättigheter du har enligt gällande dataskyddslagstiftning. Om inte annat specifikt anges när du lämnar uppgifter är det Nordström Assistans AB, org. nr. 556550-4007, som är ansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter.

Via kontakt- och beställningsformulär på hemsidan har du möjlighet att ställa frågor, beställa information eller ta kontakt med Nordström Assistans. Nordström Assistans använder personuppgifterna endast för att uppfylla det aktuella ändamålet. Vid beställningar eller begäran om kontakt ber vi dig fylla i sådan information som behövs för att efterkomma din begäran samt för fortsatta kontakter i det aktuella ärendet, t.ex. namn, adress, telefonnummer, e-postadress eller andra personuppgifter. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till Nordström Assistans samarbetspartners i de fall då en samarbetspartner engagerats för att administrera utskick av det aktuella materialet eller informationen, men kommer i övrigt inte att lämnas ut till annan. I varje sammanhang där du lämnar får du mer specificerad information och lämnar ditt samtycke till hur dina personuppgifter behandlas.

Vem skyddar dina personuppgifter?

Nordström Assistans har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att uppgifterna skyddas mot förstöring genom olyckshändelse, samt mot ändring, otillåten spridning av eller otillåten tillgång till uppgifterna, liksom mot varje annat slag av otillåten behandling.

Dina rättigheter

Du har rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till Nordström Assistans på adressen nedan få besked om vilka personuppgifter som Nordström Assistans har registrerade om dig.

Du har även rätt att när som helst begära rättelse av felaktiga uppgifter, ändra uppgifter som du tidigare lämnat, eller återkalla ett lämnat samtycke och meddela att du motsätter dig fortsatt behandling av dina personuppgifter eller att du inte önskar ta emot fortsatt information från Nordström Assistans. Dina personuppgifter kommer i sådant fall att raderas så snart det är möjligt med hänsyn till eventuella åtaganden Nordström Assistans kan ha mot dig.

För att kunna tillgodose dina önskemål ber vi dig att ange fullständiga uppgifter och också ange i vilket sammanhang du lämnat uppgifter till Nordström Assistans. Detta eftersom vi utan denna information saknar möjlighet att kontrollera, rätta eller radera uppgifter. Du kan framställa dina önskemål enligt följande:

Via e-post till NAinfoomGDPR@nordstromassistans.se.

Information om cookies

Du kan läsa mer här om hur Nordström Assistans behandlar cookies (elektronisk information om ditt besök på hemsidan).

Information till arbetssökande om personuppgiftshantering

Bakgrund

Nordström Assistans värnar om dina rättigheter och din integritet. Nordström Assistans  är personuppgiftsansvarig och kan nås genom kontaktuppgifter till info-mejl NAinfoomGDPR@nordstromassistans.se Du kan nå vårt dataskyddsombud på mejl dataskydd@teamolivia.se

Med personuppgifter avses all information som direkt eller indirekt kan knytas till en levande människa.  

Vilka uppgifter vi använder

Bolaget använder de personuppgifter du ger oss i din arbetsansökan. Typiskt sett är det namn, personnummer och kontaktuppgifter samt uppgifter om tidigare anställningar, fritidsintressen och liknande.

Ändamål och rättslig grund

Bolaget behandlar dina personuppgifter för att tillsätta en ledig tjänst eller för att besvara en spontanansökan. Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna ingå ett anställningsavtal men vi som arbetsgivare har också ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter för att kunna besvara din ansökan.

Så länge sparar vi uppgifterna

Om du inte får tjänsten så raderas dina personuppgifter från våra system efter att tjänsten tillsatts. Men om du godkänner det så sparas dina personuppgifter för det fall att det uppstår lediga tjänster i 6 månader. Därefter raderas dina personuppgifter från våra system.

Kategori av personuppgifter

Personnummer är en extra skyddsvärd personuppgift. Dina uppgifter behandlas därför av ett begränsat antal personer på det kontor som utannonserade tjänsten. Om du har skickat en spontanansökan så kan flera personer komma att behandla dina personuppgifter för att kunna svara på din ansökan.

Överföring till tredje land

Bolaget använder G suite från Google vilket innebär att dina uppgifter överförs till tredje land eftersom Googles servrar finns utanför Europa, det innebär också att support från Google kan ske från länder utanför Europa. Bolaget har vidtagit åtgärder i form av EU-kommissionens standardavtal för att garantera din integritet vid denna typ av överföring.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till dina uppgifter och få dem rättade eller raderade. Du har rätt att få behandlingen begränsad eller invända mot behandlingen. Du har också rätt att ta med dina lämnade uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Om du godkänt att vi ska spara dina uppgifter för eventuella anställningar framöver har du rätt att ta tillbaka ditt godkännande. Du har även rätt att klaga till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten/Datatilsynet om du tycker att vi behandlar dina uppgifter felaktigt. Vill du veta mer om hur vi hanterar dina uppgifter, kontakta vårt dataskyddsombud genom dataskydd@teamolivia.se