Du är här

Information om assistans

Syftet med personlig assistans är att personer med funktionsnedsättning ska leva ett så självständigt liv som möjligt. Det är en insats som innebär att du får hjälp med saker som du inte klarar på egen hand. Personlig assistans infördes 1994 och regleras i LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) som är en rättighetslagstiftning. Det innebär att om du uppfyller kraven som uppställs i lagen så har du rätt till insatsen. Kraven är att du ska tillhöra en definierad personkrets och behöva hjälp med de grundläggande behoven.

Personkrets

För att få rätt till personlig assistans behöver du ett intyg och utlåtande som visar att du ingår i någon av de tre så kallade personkretsarna som anges i LSS. Det finns tre personkretsar enligt lagen:

  • Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  • Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  • Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.
     

Grundläggande hjälpbehov

När personkretsen fastställts görs därefter en bedömning av de grundläggande behoven. För att rätt till personlig assistans ska föreligga ska du ha ett behov av de grundläggande hjälpbehoven som till sin karaktär och omfattning inte är obetydlig. Grundläggande hjälpbehov i lagens mening består av följande:

  • Personlig hygien (dusch, hjälp med att tvätta dig, gå på toaletten, borsta tänderna osv.)
  • Måltider ”att äta själv”
  • På- och avklädning
  • Kommunikation
  • Behov av annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade

Övriga behov

När det bedömts att du har rätt till personlig assistans för dina grundläggande hjälpbehov görs ytterligare en bedömning av dina övriga behov. Till de övriga behoven räknas såsom fritidsaktiviteter, besök hos vården, förflytta dig, olika former av inköp, tillredning av måltider, hushållssysslor, sköta ditt arbete, träning mm.
 

Har åldern någon betydelse för att få rätt till personlig assistans?

Ja, åldern har en avgörande betydelse. För att få rätt till assistans får du inte ha fyllt 65 år när du ansöker om assistans och inte bo i gruppbostad eller vårdas på institution. Däremot får personer över 65 år behålla sin personliga assistans, men assistanstimmarna utökas inte från den dagen man har fyllt 65 år.

Vem vänder man sig till för att ansöka om personlig assistans?

Ansökan om personlig assistans skickas till din kommun eller Försäkringskassan. Om du behöver mer än 20 timmars hjälp med dina grundläggande behov i veckan ansöker du hos Försäkringskassan. Om du behöver mindre än 20 timmar vänder du dig istället till kommunen där du bor med din ansökan. Vid osäkerhet kring omfattningen av de grundläggande behoven skickas ansökan till både kommunen och Försäkringskassan.

Utförare av personlig assistans

När du beviljats assistans väljer du själv hur din personliga assistans ska anordnas. Det kan vara genom kommunen, i egen regi eller genom att anlita en privat assistansanordnare.

Är du osäker eller har funderingar? Kontakta oss så hjälper våra specialiserade jurister dig!