Du är här

Information om assistans

Syftet med personlig assistans är att personer med funktionsnedsättning ska leva ett så självständigt liv som möjligt. Det är en insats som innebär att du får hjälp med saker som du inte klarar på egen hand. Personlig assistans infördes 1994 och regleras i LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) som är en rättighetslagstiftning. Det innebär att om du uppfyller kraven som uppställs i lagen så har du rätt till insatsen. Kraven är att du ska tillhöra en definierad personkrets och behöva hjälp med de grundläggande behoven.

Vad är personlig assistans 

 

Syftet med personlig assistans

Själva meningen med insatsen personlig assistans är att du som har ett omfattande funktionshinder ska kunna ha ett så självständigt liv som möjligt med hjälp av dina personliga assistenter som följer dig och hjälper dig under delar av dagen eller under hela dygnet. Assistenterna hjälper dig med dina grundläggande behov som att sköta din hygien, av- och påklädning, andning, vid måltider och att kunna kommunicera. De hjälper dig även med dina andra personliga behov som till exempel fritid eller träning, att umgås med släkt och vänner, att utföra ditt arbete eller dina studier, att utöva föräldraansvar, ditt hushållsarbete och att i övrigt kunna vara delaktig i samhället.

Målet är att du ska kunna leva som alla andra utifrån dina egna förutsättningar. Stödet ska vara personligt utformat och därför har du har rätt att välja vem som ska arbeta som din personlig assistent. Man brukar prata om personkemi och det är ofta den som är det avgörande för vilka du vill ha som dina personliga assistenter. Det är du som tillsammans med Nordström Assistans lägger upp assistansen och det är du som väljer när du ska ha stödet och hur det ska utformas. 

Bakgrund till personlig assistans

Insatsen personlig assistans infördes den 1/1 1994 och regleras av Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och 51 kap. Assistansersättning i SFB, Socialförsäkringsbalken. Allt som står i LSS gäller även för den statliga assistansersättningen som administreras av Försäkringskassan. Personlig assistans kan beviljas av Försäkringskassan eller kommunen där du bor och det som styr detta är hur omfattande ditt hjälpbehov bedöms vara. 

Har du rätt till personlig assistans?

Rätten till personlig assistans har ingenting med din egna privatekonomi att göra utan beslut om assistans fattas enbart utifrån vilket behov av hjälp du faktiskt har och att du är bosatt i Sverige. Du kan få assistans om du är under 65 år och har stora och varaktiga funktionshinder som gör att du behöver hjälp med dina så kallade grundläggande behov. Då kan du ansöka om personlig assistans vilket vi på Nordström Assistans gärna hjälper dig med genom att erbjuda dig juridisk hjälp genom våra kompetenta jurister. Det görs av Försäkringskassan eller kommunen först en bedömning om du tillhör personkretsarna i LSS, om du gör det bedöms sedan dina grundläggande behov. De tre personkretsarna är:

Personkrets 1: Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. 
Personkrets 2: Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
Personkrets 3: Personer med 1. andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som 2. uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är 3. stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett 4. omfattande behov av stöd eller service.

Sex grundläggande behov kan berättiga dig till personlig assistans och dessa bedöms individuellt av Försäkringskassan eller kommunen:
Andning
Personlig hygien
Måltider
På- och avklädning
Kommunikation med andra
Annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om den funktionshindrade

För att få assistansersättning från Försäkringskassan måste du behöva hjälp med mer än 20 timmar per vecka avseende dina grundläggande behov. Det krävs oftast ett gediget arbete för att anskaffa de intyg som krävs och att för gå igenom dina olika hjälpbehov innan detta presenteras för Försäkringskassan. Det är viktigt att allt presenteras så tydligt och professionellt som möjligt redan från första stund eftersom Försäkringskassan sparar alla handlingar och utredningar. Har du då gjort en ansökan som nekas kan denna vara ett hinder för din nästa ansökan. Därför är det bra om du tar stöd av våra jurister som är experter på personlig assistans. Om du bedöms ha behov av 20 timmar eller mer per vecka för dina grundläggande behov beviljas du assistansersättning. Då bedöms även dina andra personliga behov vilket kan vara fritidsaktiviteter eller träning, att umgås med vänner och släkt, att utföra ditt arbete eller studier, att utöva föräldraansvar, ditt hushållsarbete och att i övrigt kunna vara delaktig i samhället.
Du kan även beviljas personlig assistans för jour eller beredskap på natten för att du ska kunna få den hjälp du har rätt till även under natten.

Om du tillhör en av de tre personkretsarna i LSS men bedöms ha mindre än 20 timmars grundläggande behov per vecka kan du söka personlig assistans hos kommunen.

Övriga regler för personlig assistans

 

Överklagan

Om du är missnöjd med beslutet på din ansökan om personlig assistans har du rätt att överklaga det. Då hjälper våra jurister dig med detta. Det är ofta en ganska lång och svår process och våra jurister är experter på LSS och personlig assistans. Först begärs en omprövning av beslutet hos Försäkringskassan eller kommunen, beroende på vilken myndighet som fattat beslut. Om beslutet inte omprövas, alltså ändras, av myndigheten lämnas ditt ärende vidare för att drivas i domstol. Juristerna på Nordström Assistans är vara att driva dessa ärenden och har en lång och gedigen erfarenhet inom detta område.

Sjukhusvistelse

Huvudregeln är att du inte kan ha rätt till assistans under tid du befinner dig inlagd på sjukhus. Under denna tid har istället Regionen genom sjukhusets personal ansvaret för din omvårdnad och för att dina behov skall tillgodoses. Handlar assistansen på sjukhus ett barn som är berättigad personlig assistans förväntas föräldrarna befinna sig på sjukhuset eftersom det bedöms falla under normalt föräldraansvar att vara på sjukhus med sitt barn oavsett ifall barnet har ett funktionshinder eller ej. Inte heller i detta fall kan man få assistans under sjukhusvistelse. 
Det undantag som finns från huvudregeln är ifall du inte på egen hand kan kommunicera med andra utan behöver dina personliga assistenter för att kunna kommunicera med sjukhusets personal och göra dig förstådd.

Daglig verksamhet

Enligt huvudregeln har en assistansberättigad inte rätt till assistans under tid som denne vistas i skola, på korttids eller i daglig verksamhet. Under tiden som den enskilde vistas i dessa verksamheter är det skolhuvudmannen som bär ansvaret för att den enskildes behov tillgodoses. Ett undantag från huvudregeln är då särskilda skäl föreligger. Särskilda skäl föreligger om den enskildes funktionsnedsättning förorsakar svårigheter att kommunicera, eller det finns ett behov med hänsyn till dennes hälsotillstånd, eller om den assistansberättigade har ett behov av assistans från ett begränsat antal personer, eller om funktionsnedsättningen medför att den enskilde har ett behov av assistans från en person som har ingående kunskap om denne och dennes hälsotillstånd.

Dubbelassistans

Behovet av två eller flera assistenter samtidigt, vad vi brukar referera till som dubbel assistans, kan uppstå både för hjälp med grundläggande behov och för hjälp med andra personliga behov. Det är individens behov av dubbel assistans som är avgörande för om dubbla timmar kan beviljas.
Försäkringskassan måste göra en individuell bedömning i varje enskilt fall. Det kan ibland behövas hjälp av flera assistenter samtidigt. När en person vistas i miljöer där det är nödvändigt med mänsklig lyfthjälp kan två personer behövas för att ge assistans. Detta kan inträffa under resor, när man
bor utanför hemmet, vid deltagande i fritids- och träningsaktiviteter etc. Ytterligare exempel på situationer som kan kräva dubbel assistans är rörelseträning för personer med stora rörelsehinder.

Tillfällig utökning av assistans

Har du ett tillfälligt behov av att utöka din assistans såsom vid en semesterresa, vid en specialinriktad insats för träning etc. kan du ansöka om tillfällig utökning för just denna aktivitet. Detta hjälper vi självklart till med genom våra jurister.
Om du är beviljad personlig assistans får du behålla assistansen även efter att du fyller 65 år men du kan inte beviljas fler timmar än du hade dagen då du fyllde 65 år.

 

VI KAN!
Personlig assistans