Du är här

Ansökan om personlig assistans

Om du har en omfattande funktionsnedsättning och behöver hjälp för att klara av din vardag, kan du ha rätt till personlig assistans. Det innebär att du har en eller flera assistenter som hjälper dig med saker som du inte kan göra själv.

Assistenterna hjälper dig med dina mest grundläggande behov som att sköta personlig hygien, äta och och dricka, eller att kommunicera med andra.

Du kan dessutom ha rätt till hjälp med andra saker som kan vara svåra på grund av din funktionsnedsättning. Några exempel är hjälp i samband med fritidsaktiviteter, hushållsarbete eller att umgås med släkt och vänner.

Personlig assistans regleras enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, som brukar förkortas LSS. Det är inte alla med en funktionsnedsättning som har rätt till personlig assistans. För att få personlig assistans finns det vissa krav du måste uppfylla.

Kontakta oss så hjälper våra jurister dig att bedöma om du uppfyller kraven för personlig assistans. 

Personlig assistans genom Försäkringskassan eller kommunen?

Din kommun eller Försäkringskassan beslutar om du har rätt till personlig assistans och hur mycket hjälp du ska få.

Om du bedöms ha mer än 20 timmar grundläggande behov per vecka får du ett beslut av Försäkringskassan. Om du bedöms ha grundläggande behov i en mindre omfattning, men ändå tillräckligt för att få assistans, får du ett beslut av kommunen. Omfattningen av de grundläggande behoven styr alltså hos vilken myndighet beslutet hamnar. Men det är viktigt att förstå att ett beslut av kommunen kan bli lika stort som ett beslut av Försäkringskassan, eftersom myndigheterna utöver de grundläggande behoven ska beakta tid för övriga behov.  

En annan viktig skillnad mellan beslut från Försäkringskassan och kommun är att beslut från Försäkringskassan gäller över hela landet medan ett kommunbeslut är begränsat till den kommun du bor i. Om du har ett kommunbeslut och flyttar till en annan kommun kan du alltså inte ta med dig ditt beslut om assistans utan du behöver då ansöka om personlig assistans på nytt i den nya kommunen.

Du kan ansöka både till Försäkringskassan och kommunen parallellt.

Kontakta oss så kan vi ge dig råd om vilken myndighet du ska ansöka hos och även hjälpa dig med själva ansökan om personlig assistans. 

Läkarutlåtande i samband med ansökan om personlig assistans

Det är alltid bra att skicka in ett läkarutlåtande samt en s.k. ADL-bedömning. En ADL-bedömning skrivs vanligen av en arbetsterapeut och där beskrivs dina hjälpbehov i vardagen t.ex. i samband med dusch, måltider och på- och avklädning. 

Därutöver kan det vara bra att skaffa ett logopedutlåtande om du behöver hjälp med kommunikation. Det kan även vara bra att få intyg från t.ex. förskola, skola, fritids, korttidsboende eller daglig verksamhet. 

Vilka intyg du behöver beror på vilka hjälpbehov du har och vad du ansöker om. Våra jurister kan guida dig i vilka intyg du behöver införskaffa och kan även hjälpa dig att se över dina intyg för att se om de är tillräckliga eller om något behöver kompletteras. 

Efter att du har skickat in ansökan och nödvändiga intyg brukar handläggaren på Försäkringskassan eller kommunen höra av sig och boka in ett utredningssamtal. Vanligen hålls ett sådant utredningssamtal i ditt hem, men det kan även hållas digitalt eller per telefon. Har du ansökt till båda myndigheterna kan ett utredningssamtal hållas med både kommunen och Försäkringskassan samtidigt.

Utredningssamtal

Om du ansökt till Försäkringskassan skickar handläggaren efter utredningssamtalet ett dokument med handläggarens anteckningar från mötet. Du har då möjlighet att gå igenom anteckningarna och inkomma med synpunkter inom en viss tidsfrist. Du kan i synpunkterna t.ex. påpeka att Försäkringskassan missförstått något eller att det finns fler hjälpbehov som du glömt att nämna.

Försäkringskassan kommer därefter att skicka ett förslag till beslut där det framgår hur många timmars assistans myndigheten har tänkt att bevilja (alltså ge). Detta förslag till beslut får du också tillfälle att inkomma med synpunkter på inom en viss tidsfrist. Försäkringskassan fattar därefter ett beslut. 

Om du ansökt till kommunen brukar kommunen skicka den utredning som kommer att ligga till grund för beslutet till dig. Du får då tillfälle att läsa utredningen och inkomma med synpunkter inom en viss tid. Ibland skickar kommunen även med ett förslag till beslut tillsammans med utredningen, men oftast får du endast se utredningen innan beslut fattas. Därefter fattar kommunen ett beslut. 

Vi jurister stöttar dig genom hela ansökningsprocessen. Vi kan hjälpa dig att skriva ansökan, kolla igenom dina intyg och skicka in relevanta intyg till myndigheten, förbereda dig inför utredningssamtalet med myndigheten samt vara med under utredningssamtalet. När du får material skickat till dig från myndigheten kan vi hjälpa dig att gå igenom det och inkomma med ev. synpunkter. Vi hjälper dig även att förstå beslutet när du får det och kan hjälpa dig vidare om du inte är nöjd med beslutet. 

Det kan variera en hel del, men Försäkringskassan bör generellt fatta ett beslut inom 6 månader och kommunen inom 3 månader från det att ansökan inkommit till myndigheten. 

Om du är missnöjd med ditt assistansbeslut

Om du nyligen har fått ett beslut som du inte är nöjd med kan du överklaga beslutet. Är det ett beslut av Försäkringskassan ska du först begära omprövning och om Försäkringskassan inte ändrar sitt beslut efter omprövning kan du överklaga beslutet. Kommunbeslut omprövas inte utan du kan överklaga dem direkt. Du har bara en viss tid på dig att klaga på ett beslut; om det är ett kommunbeslut har du 3 veckor på dig och om det är ett beslut av Försäkringskassan har du 2 månader på dig. 

Ibland kan du ha en större chans att få till ett bättre beslut genom att göra en ny ansökan eller ansöka om utökning. Vad som är bäst väg framåt för dig beror på omständigheterna i ditt fall och juristerna kan ge dig vägledning. Vi kan även hjälpa dig med att skriva själva överklagan, begäran om omprövning eller ansökan och även guida dig vilka medicinska intyg som behövs för att styrka just dina hjälpbehov.

Tyvärr har domstolarna långa handläggningstider och det brukar ta ca 1-1,5 år att få en dom av en förvaltningsrätt (som är den första instansen/domstolen du överklagar till). Det kan därför ibland vara värt att istället eller parallellt ansöka på nytt, då du snabbare får ett beslut av kommunen eller Försäkringskassan. Vi kan hjälpa dig att avgöra vad som är bäst i ditt fall. 

Ibland kan du få ett s.k. interimistiskt beslut eller inhibition av domstolen, dvs. ett beslut som gäller under tiden som domstolen handlägger målet. Det kan t.ex. vara aktuellt om du har fått ditt beslut om personlig assistans minskat eller helt indraget för då finns en chans att du får tillbaka din assistans i tidigare omfattning under tiden som målet ligger i domstolen.

Juristerna kan hjälpa dig att formulera ett sådant yrkande om interimistiskt beslut eller inhibition om det finns förutsättningar att få igenom det i ditt fall. 

Kontakta oss idag för att få hjälp med allt om ansökan om personlig assistans!
För att VI KAN Personlig assistans.